SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ K ÍDU L-FITR 1432 hidžry

 سم الله الرحمان الرحيم

ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU WE LI LLÁHI L-HAMD
Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, požehnání a mír jeho Posluصل الله عليه و سلم, rodu jeho, druhům i následovníkům!
As-selámu alejkum we rahmetu lláhi we barakatuh!
Drazí bratři,
Ani jsme se nenadáli a již jsme se rozloučili s měsícem ramadánem, který bude svědkem pro nás anebo proti nám. Právě v tento požehnaný den svátku ‘íd al-fitr, v toto požehnané ráno, se obracíme k našemu Pánu Nejštědřejšímu, Jenž nás zahrnuje dobrem a poté nás odmění největší odměnou. Bylo nám přikázáno dodržovat noční modlitby a ty jsme dodržovali. Bylo nám přikázáno postit se a my se postili. Byli jsme povinováni poslušností vůči Alláhu a uposlechli jsme, za což nám odměna právem náleží. Jak by ne, když v soudný den bude zvoláno na postící se, aby vstoupili do ráje branou Rejján, kterou vstoupí jen oni a nikdo jiný po nich!
Věřící,
 znakem přijetí snad jakéhokoli aktu poslušnosti je i to, že je následován další poslušností a ukazatelem jeho odmítnutí je i to, že je sám následován neposlušností. Abú Zerr رضي الله غنه vypráví: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم  mi pravil: „Boj se Alláha kdekoli budeš. A následuj každý zlý čin dobrým, který jej smaže. A k lidem se chovej nejkrásnější mravností.[1] Zamysleli jsme se vůbec, když se loučíme s ramadánem, se vším, co obnáší, co do vznešených prožitků duchovních a prožitků víry, jaký pak bude náš stav po ramadánu, z hlediska přijetí našich činů a naší blízkosti k Alláhu? Zdaž se zachováte jako lhostejní, kteří uzavřou a zapečetí svou knihu dobrých skutků s prázdnou nadějí, že se dožijí dalšího ramadánu? Bylo řečeno Bišru al-Háfímu رحمة الله عليه : „Věru někteří hojně uctívají a vynakládají úsilí během ramadánu.“ Pravil: „Jak špatní jsou ti, kteří opravdu neznají Alláha, kromě v měsíci ramadánu.“ Leč opravdový zbožný zná Alláha po celý rok. Od Alkamy رحمة الله عليه se traduje: „Matka věřících ‘Áiša رضي الله غنها byla tázána: „Jaké byly činy Božího Posla صلى الله عليه و سلم  ? Dělal něco navíc v některých dnech?“ Odpověděla: „Nikoli. Jeho činy byly stále pokračující.[2] Od ‘Áiše, nechť je s ní Alláh spokojen, se traduje, že řekla: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم  byl tázán: „Jaké činy jsou Bohu nejmilejší?“ Pravil: „Nejtrvalejší, i když je jich málo.[3] Muslim dodává: „A ‘Áiša رضي الله غنها se od Posla Božího naučila, že pokud s něčím začala, již se toho nepustila.
Muslimové,
Skutečný Boží služebník, skutečný muslim, je blízkým služebníkem Božím po celý rok. Není služebníkem ramadánu. Protože Pán ramadánu je Pánem všech měsíců. Ó ty, který jsi se postil a modlil po celý ramadán, nechť se tvůj stav v šewwálu nijak nezmění. Když už hovoříme o šewwálu, připomeňme, že v něm Posel Boží صلى الله عليه و سلم  stanovil půst šesti dnů. Pravil: „Kdo se postí v ramadánu a následuje ho šesti dny v šewwálu, jakoby se postil celý rok.[4]
Drazí bratři,
‘Íd al-fitr je cestou ke zlepšení vzájemných vztahů a přerušení nepřátelství, k utužování rodinných pout, šíření radosti sebe, rodině, příbuzným, blízkým, přátelům. Dnešní den je tou správnou chvílí pro četbu a naplnění příkazu Alláha Nejvznešenějšího (ve významu):
Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! (A’ráf:199)
Od Sufjána ibn Ujejny رحمة الله عليه, se traduje, že Prorok صلى الله عليه و سلم  , když byl tento verš zjeven, pravil: „Ó Džibríle, co je to?“ Pravil Prorok: „Džibríl řekl: „Nevím, zeptám se Nejznalejšího.“ Poté se Džibríl vrátil a pravil: „Ó Muhammede, věru Pán Tvůj ti přikazuje, abys navázal vztah s tím, kdo jej s tebou zpřetrhal, dal tomu, kdo ti odepřel a slitoval nad tím, kdo ti ukřivdil.[5] V tento den náleží, abychom si podali ruce, své jazyky okrášlili dobrým slovem a naše srdce očistili od hněvu, zášti, pomstychtivosti, aby se tak ‘íd al-fitr stal příležitostí pro rozhádané a znepřátelené, kteří se jeho prostřednictvím znovu spojí a udobří.
 
Alláhumma, spoj naše srdce i naše osoby v šik jediný a nedej nám rozdělit se poté, co nás svedeš dohromady. Učiň stav muslimů na celém světě lepším, zbav je útrap, útlaku a útisku. Pane náš, pomož všem, kteří usilují, aby Tvé Slovo stálo nejvýše. Ámín.


[1] Zaznamenal Tirmízí jako sahíh.
[2] Zaznamenali Buchárí a Muslim.
[3] Zaznamenali Buchárí a Muslim.
[4]Zaznamenal Muslim jako sahíh.
[5] Zaznamenal Ibn Abí Hátim.