KDO JSOU TO AWLIJÁ´

Otázka: Kdo jsou awlijá´ (sg. welí, tj. Bohu přiblížený)? Jde o nějakou určitou skupinu osob? Jsou awlijá´ těmi, nad jejichž hroby jsou vybudována mauzolea?

Odpověď:

Ne. Jsou jimi ti, o kterých řekl Alláh:

Nikoliv, Bohu přiblížení věru nemusí mít strach žádný a nebudou zarmouceni ti, kdož uvěřili a byli bohabojní. (Júnus:62)

Tedy každý zbožný věřící je Bohu přiblíženým na základě své víry a bohabojnosti.

Neznamená to, že awlijá´ mají jakýkoli podíl na vládě Boží. Nemají možnost kontrolovat jakoukoliv záležitost Boží, ani netvoří a ani neobdarovávají.

Proto je neuctíváme, neprosíme je o pomoc a o podporu, nevzýváme je, neboť Alláh řekl:

Bůh věru neodpustí, je-li k Němu něco přidružováno, ale odpustí, komu chce, věci jiné než toto. A kdokoli přidružuje k Bohu, ten dopouští se hříchu těžkého. (Ženy:48)

Alláh také seslal:

Domnívali se snad ti, kdož nevěřili, že si mohou brát služebníky Mé jako ochránce místo Mne? (Kehf:102)

 

Odpovídal šejch Sálih bin Fewzán al-Fewzán.

zdroj: Šerhu Kešfi š-Šubuhát, anglický překlad, str. 5.