ISLÁMSKÉ PUBLIKACE

 

Zde vám přinášíme větší islámské publikace.

Publikace jsou ve formátu .pdf, a .ppt takže pro jejich čtení je nutné mít nainstalované programyAdobe Acrobat a Microsoft Power Point.


CO ZAMLŽUJE MYSL, TO JE OPOJNÉ aneb ALKOHOL A DROGY COBY SONDA DO VÝVOJE ISLÁMSKO-PRÁVNÍCH INTERPRETACÍ

Prezentace k přednášce v rámci kursu Drogy a opojné látky v náboženstvích světa pojednává o názorech islámské právní vědy a interpretativní tradice diskursu islámských učenců nejen o alkoholu a nelegálních drogách, ale třeba i o kávě či čaji. Na těchto poutavých příkladech jsou přiblíženy spletité světy výkladu Koránu a Sunny mezi prostými právními nařízeními a barvitými popisy duchovních skutečností a také historický vývoj právnického uvažování v rámci islámu, napříč mezheby, teorií o vyšších cílech šarí'y a v neposlední řadě jsou zmíněny také autoritativní a sporné názory, které se v islámsko-právní nauce vyskytují. Jako srovnání k doméně právní přikládá i doménu alegorickou, kde obrazy vína, vinárny a opilství sloužily jako obecně srozumitelé symboly pro vykreslení pojmů poznání, zakázaného, opojení mystičnem, zakázaných tužeb, hříchu či kajícné nápravy.


K TEORII MASOVÉHO ISLÁMU: PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ GLOBALIZOVANÉ RELIGIOZITY

Kam se poděly rozmanité lokální podoby kdysi široce zažívaného tzv. lidového islámu? Jak se odráží globalizace, urbanizace, digitální revoluce a sociální sítě na náboženském prožívání dnešních muslimů, zejména jejich mladší generace ve městech? Co tyto lidi zajímá a co naopak nezajímá na jejich vlastním náboženství? Jak se na nich projevují postmoderní fenomény individualizace a identitarizace duchovního života? A jak na to reagují islámští učenci? Prezentace k příspěvek z konference Budoucnost české a slovenské islamologie v Českých Budějovicích z listopadu 2018 adresuje právě tyto aktuální otázky inovativním způsobem a snaží se systematicky a adresovat problém, kterého se dotkli mnozí, aniž by se mu hlouběji věnovali. Končí znepokojivým konstatováním, že mezi učenci a masami se rozevírá a hloubí jez poznání a současné vzedmutí islamisticky motivovaného terorizmu je jen extrémem na širším poli širšího chápání islámu v myslích prekarizovaných nedouků.


LIMITY VĚDECKÉHO STUDIA ISLÁMU 

Článek pro religionistický časopis Sacra představuje stručný a kritický přehled současné situace islamologického bádání s možnými návrhy jak akademický diskurs o islámu a muslimech dále rozvíjet na poli vědeckého výzkumu. Začíná kritikou používání termínu náboženství či ideologie a jejich chybné aplikace na islám a argumentuje, zda není lepší využívat termínu diskursivní tradice. Dále se vymezuje proti snahám dopátrat se esence islámu či naopak popírat existenci islámu coby celistvého fenoménu. Islám je dle jádra argumentace celého článku nejsnáze pochopitelný jen hermeneuticky, skrze své vlastní kategorie, tak, jak dává smysl svým věřícím. Na druhou stranu nelze islamologické, tedy vědecké studium islámu a muslimů, redukovat jen na popis teologického diskursu. Islamologie musí hledat a vysvětlovat také motivace a příčiny v pozadí muslimských pohledů na islám a to vědeckou metodou, s důrazem na pravidla metodologicky správné formulace hypotéz, srovnávání a predikcí.

DŽINOVÉ, IBLÍS A ŠEJTÁNI ANEB ZÁKLADY "ISLÁMSKÉ DÉMONOLOGIE"

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Démonické bytosti v náboženstvích světa pojednává o místě a úloze džinů v islámské věrouce a praxi tematicky zaměřená na různé pohledy a přístupy, jak komparativní, tak hermeneutické, k tematice Iblísa, džinů a šejtánů. Zmiňuje se i o limitech mezináboženského srovnávání a proměnách představ napříč časem a geografickými regiony. Podává stručné vysvětlení toho, kdo jsou džinové, šejtáni a kdo je Iblís na pozadí základního antropogonického mýtu islámu o stvoření člověka jako koruny tvorstva, přikázané prostraci a Iblísově pádu. 


FALEŠNÉ FETWY JAKO PODOBA ANTI-ISLÁMU A LIMITY KONCEPTU ISLAMOFOBIE - ČLÁNEK

Článek, který je základem z něhož vychází prezentace k příspěvku o falešných fetwách v rámci každoroční plzeňské konference Orientalia antiqua nova. Zaměřuje se na problematiku internetových fám a falešných zpráv pojednávajících o fetwách, které nikdy nevznikly a nikdy je nikdo nevydal. Takové fetwy hovoří o plochosti země, povolují skupinová znásilnění a zakazují ženám pojídat banány, aby v nich nevzbuzovaly sexuální tužby. Text hovoří i o tom, jak podobné fámy přispívají do negativistického narativu o islámu a muslimech, označovaného některými jako anti-islám. V neposlední řadě předkládá kritiku soudobého užití pojmu islamofobie jako překonaného, zjednodušujícího či analyticky a sémanticky nevyhovujícího.


FALEŠNÉ FETWY JAKO PODOBA ANTI-ISLÁMU A LIMITY KONCEPTU ISLAMOFOBIE - PREZENTACE

Tvrdí islám, že země je plochá, skupinová znásilnění jsou dovolena a ženám je zakázáno jíst banány, aby v nich neprobouzely sexuální touhy? Prezentace ke stejnojmennému příspěvku v rámci každoroční plzeňské konference Orientalia antiqua nova se zaměřuje na problematiku internetových fám a falešných zpráv pojednávajících o fetwách, které nikdy nevznikly a nikdy je nikdo nevydal. Hovoří o tom, jak přispívají do negativistického narativu o islámu a muslimech, označovaného některými jako anti-islám. V neposlední řadě předkládá kritiku soudobého užití pojmu islamofobie jako překonaného, zjednodušujícího a sémanticky nevyhovujícího. 

MEZI UČENCI A MASAMI: ISLÁM, ISLÁMY A PSEUDOISLÁMY - PREZENTACE 

Co je vlastně islám? Co o něm víme? A víme to správně? Prezentace k příspěvku v rámci konference Budoucnost české a slovenské islamologie v listopadu 2017 v Českých Budějovicích. Zaobírá se zhodnocením stávajících interpretací islámu a způsobů nahlížení na něj jak muslimy, tak i nemuslimy, laiky, islámskými učenci i islamology. Ukazuje nekonzistentnost dosavadních interpretací a nastiňuje možnou další cestu z nich, zapojením novátorských koncepcí vzniklých v rámci diskursu filozofie a sociálních věd postupně od 80. let 20. století.


MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU ANEB ONY JSOU ODĚVEM PRO VÁS A VY JSTE ODĚVEM PRO NĚ

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Sexualita a představy o těle v náboženstvích světa, pojednávající o námluvách, manželství, vzájemných povinnostech manželů i pohlavním životě a manželské intimitě perspektivou Koránu, Sunny a klasické islámské právní vědy, se zhodnocením západních představ o intimní kultuře v islámu, kolísající mezi frivolními harémovými scénami a představami o společnosti prudérně potlačující jakékoli sexuální požadavky žen.


SALAF, SALAFÍJA, SALAFIZMUS: VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERSPEKTIVY - PREZENTACE

Prezentace k příspěvku tematicky shodného a vycházejícího ze zkrácené verze textu Salaf, salafíja a salafizmus: vnitřní a vnější perspektivy, předneseného v rámci konference Orientalia antiqua nova v Plzni v dubnu 2017.


SALAF, SALAFÍJA, SALAFIZMUS: VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERSPEKTIVY

Tato práce shrnuje základní přístupy a názory na salafíju a salafizmus jak z pohledu vnitřního diskursu uvnitř islámu, tak i vnějšího diskursu islamologie, medií i bezpečnostních studií. Napříč primárními zdroji můžeme dospět ke zjištění, že vnitřní termín salafíja daleko spíše než soudobý teologický proud popisuje úsilí o kontinualitu s názorovou pozicí prvních generací muslimů v opozici k těm pozdějším. Dnes se ovšem stejného termínu salafíja používá pro obojí - jak pro toto úsilí o nepřerušenou návaznost, tak i pro specifický směr islámského myšlení s jeho vnitřní dynamikou a rozmanitostí. Další komplikací je věčná snaha orientalizujícího přístupu abstrahovat esenci islámu, kterou mnozí západní pozorovatelé ztotožňují s politickým násilím a terorizmem, ignorujíce přitom vnitřní rozdíly a polemiky dané dobovým a místním kontextem.

PRÁCE SOČ: POSTOJ BOSENSKÉ SALAFÍJE K TEKFÍRIZMU

Gymnaziální absolvent D. Dula se ve své práci, postupující do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, zabýval postojem bosenské salafíje k tekfírismu. Vysvětlil, i přes drobné nedostatky v transkripci a terminologii, podrobně pojmy salafismus a tekfírismus i rozdíly mezi nimi v kontextu historie v globálním i lokálním měřítku Bosny a Hercegoviny. Provedl rozhovory přímo se sarajevskými sympatizanty salafíjského hnutí a na základě těchto rozhovorů i analýzy dvou důležitých internetových serverů představil jejich postoj k tekfírismu: Salafisté mají potenciál jako skupina bojovat proti tekfírismu, zejména ideologicky. Takový boj je dle autora mnohem důležitější, účinnější a smysluplnější, než jakékoliv vojenské operace, nebo posilování tajných služeb. Závěrem autor apeluje na širokou veřejnost, aby si uvědomila rozdíl mezi těmito skupinami v jednom náboženství a přestala generalizováním a neochotou porozumět a vzdělat se „podkopávat nohy“ té skupině, která, ač se tak právě na první pohled nemusí zdát, stojí na „naší straně“.


ISLÁMEM ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY OBCHODOVÁNÍ

Islámské obchodní právo nebývá často skloňováno, byť se jedná o velmi perspektivní a rozvíjející se oblast praktického a každodenního náboženského života, přinášející inspirativní náhledy i nemuslimům, zejména v době globálně provázané světové ekonomiky a nadnárodních transakcí, probíhajících mnohdy nepříliš solidními způsoby. Které způsoby obchodování islám považuje za podvodné, lichvářské, manipulativní a nečestné a proto je jako takové svým vyznavačům zakazuje? Co je důvodem těchto zákazů a jakými argumenty jsou podepřeny? Na tyto otázky zodpovídá výše uvedené stručné pojednání o islámské etice obchodování a podnikání, které je záznamem přednášky předního současného muslimského učence šejcha Sáliha ibn Fewzána al-Fewzána.


DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ, aneb džin přání neplní ...

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Démonické bytosti v náboženstvích světa pojednává o místě a úloze džinů v islámské věrouce a praxi z úhlu pohledu interakce mezi džiny a lidmi, odrážející se ve fenoménech posednutí a magie. Navíc se také zaměřuje na kontrast mezi doktrinální islámskou představou o džinech, posednutí a magii na straně jedné a představou o stejných jevech, kterou mívají běžní muslimové, kteří v islámských naukách zběhlí nejsou, ale přesto se setkávají s nevysvětlitelnými jevy, vymykajícími se běžné smyslové skutečnosti. Nastíněna a vysvětlena jako chybná je také populární představa Západu o džinech, vzniklá pod dojmy z příběhů Tisíce a jedné noci. Tematika je uchopena holisticky a multidisciplinárně, včetně moderních přístupů a na praktických svědectvích ukazuje, že otázka džinů a paranormálna patří i dnes k těm nejživějším.

CO JE A CO NENÍ ŠARÍ'A?

Všeobecná a záměrně  a uměle nafukovaná hysterie ze šarí'y, ztotožňované s tresty, které západní pozorovatel vnímá jako nehumánní a barbarské, nebo s počínáním tyranských režimů či militantních extremistických organizací všemožných sektářů, kteří své cíle označují vzletnými islámskými pojmy a dosahují jich podlými taktikami terorismu zatemňuje a komplikuje správné pochopení toho, co vlastně šarí'a je a k čemu ve skutečnosti vybízí. Tato krátká a stručná prezentace, koncipovaná jako komparace se sekulárním právem a určená pro publikum s právnickým povědomím, je malým pokusem o uvedení věcí na pravou míru. 


JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU?

Krize a napětí způsobené přílivem z drtivé většiny muslimských imigrantů do tradičně nemuslimských zemí a současný prudký nárůst kriminality i hrozby terorizmu zaštiťovaného islámskými argumenty přivádí v otázku samotnou nejniternější povahu islámu jako takového a možnost bezkonfliktního soužití s ním. Je tedy nepřátelství islámu vůči Evropě a Evropy vůči islámu už z podstaty věcí nezbytnou nutností, anebo je tomu jinak? Co může za horšící se vztahy obou světových komunit? Tato stručná prezentace se snaží nabídnout argumenty jak náboženského, tak i empirického charakteru, hovořící pro mírové soužití, přehledně a na jednom místě.


VE ŠPATNÝ ČAS NA ŠPATNÉM MÍSTĚ: PŘÍPAD MLADI MUSLIMANI

Od 30. let minulého století v muslimském světě postupně sílila hnutí islámské obrody a muslimského sociálně-politického aktivizmu. Nejinak tomu bylo i v diaspoře evropských muslimů, kam se vliv těchto iniciativ také postupně dosahoval. Zatímco dění v přistěhovaleckých komunitách západní Evropy je poměrně dobře prostudováno, mnohem méně pozornosti bývá věnováno tradičním, historickým komunitám evropských muslimů, které uvízly pod totalitními režimy Východního bloku. Jak reagovali na tuto situaci aktivisté islámské obrody, ukazuje tato historická případová studie hnutí Mladi muslimani (Mladí muslimové) v socialistické Jugoslávii v letech 1945 - 1990.


ŠARÍ'ATSKÉ ALTERNATIVY KONVENČNÍHO FINANCOVÁNÍ

Práce se zabývá srovnáním dluhopisů, které nabízí konvenční západní bankovnictví a islámské bankovnictví. Oba civilizační okruhy poskytují dluhopisy které mohou sloužit k financování obchodních společností. Cílem práce je formulovat vlastní investiční doporučení pro českou společnost, která chce emitovat dluhopisy na Blízký východ, aby byly v souladu jak s českými zákony, tak i zákony šarí'atskými. Autor je studentem ekonomie. 

 

EPISTEMOLOGIE V DÍLECH IBN TEJMÍJJI

Práce porovnávající epistemologické úvahy středověkého islámského myšlení na příkladu jednoho z dodnes nejcitovanějších učenců, na pozadí politicko-filozoficko-náboženských sporů islámské historie. Snaží se najít odpověď na nenáhodné rozdělení a propojení konkrétních mezhebů s konkrétními myšlenkovými směry, analyzovat středověký islámský diskurs o epistemologických otázkách, porovnat Ibn Tejmíjju s al-Ghazálím a Ibn Rušdem a nakonec také definovat, co z Ibn Tejmíjjova bohatého odkazu přežilo až do současnosti.

 

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM

.Pdf verze prezentace pojednávající o základech výzvy k islámu, resp. islámské osvěty (arab. دعوةda'wa) v mnoha jejích rozměrech a dílčích odvětvích v podmínkách a prostředí České republiky. Tato prezentace byla doprovodnou součástí přednášky o základech islámské osvěty, která se konala 14. 9. 2015 v Praze. 

 

SYMBOLY ISLÁMU V EVROPSKÉM VEŘEJNÉM PROSTORU

Autor tohoto krátkého odborného, právnického pojednání, sám student práv, se pokouší o věcnou analýzu pohledů sekulárního práva na aspekty islámu, které jsou vnímány jako jeho symboly, s plným uvědoměním si rozporuplnosti a mnohoznačnosti pojmu symbol. Rozpracovává aspekty náboženství, které jsou vnímány jako symbolické pro samotné věřící i ty, které jsou označovány za symboly lidmi, kteří jejich souvěrci nejsou. Stěžejní část práce představuje rozbor a rozklad právnické argumentace příslušných institucí v ožehavých sporech např. okolo otázek hidžábu a stavby minaretů. 

 

ZÁKLADY SUNNY A VĚROUKY NÁBOŽENSTVÍ

Komentovaný překlad klasického díla z vrcholné 'abbásovské doby (3. stol. hidžry), z pera dvou předních imámů hadísu - Abú Hátima a Abú Zur'y ar-Rázího, kteří vedle Ahmeda ibn Hanbela představovali ve své době největší autority a jejichž žáky byli přední imámové hadísu, autoři nejznámnějších uznávaných sbírek. Má podobu krátkých vyjádření v bodech, kterými jeho autoři vesměs odvrhují zcestná učení sekt rozmáhajících se v jejich době.

 

ZÁKLADNÍ ČLÁNKY VĚROUKY IMÁMŮ LIDU HADÍSU

Komentovaný překlad klasického díla z vrcholné 'abbásovské doby (4. století hidžry), z pera Abú Bekra Ahmeda al-Ismá'ílího, předního imáma v oboru hadísů a fikhu ve své době. Rozebírá nejzákladnější pojetí článků víry tak, jak je chápaly první generace muslimů a jak jsme je povinni chápat i my, bez zákalu cizorodých vlivů nebo teologické spekulace, čistě na základě Koránu a Sunny.

ODPOVĚDI ISLÁMSKÝCH UČENCŮ NA PROBLÉM TERORIZMU

Od nechvalně proslulých útoků na WTC celosvětově rezonuje problém terorizmu, který bývá spojován s islámem. Muslimové jsou obviňováni, že se nikdy důrazně nevyjádřili proti zneužívání své víry ze strany fanatiků a extremistů. Zde vám předkládáme soupis více než 30 nejcitovanějších vyjádření různých muslimských učenců a politických vůdců a institucí, akademických i politických, v období mezi lety 1990 - 2010. 

CO JE TAK NEBEZPEČNÉHO NA KNIZE O ISLÁMSKÉM POJETÍ MONOTEIZMU

V pátek 25.4. 2014 proběhla v prostorách Muslimské obce v Praze razije Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, zdůvodněná šířením nenávistné literatury. Podle informací medií, které policie nikdy ani nepotvrdila, ani nevyvrátila, se mělo jednat o knihu Bilala Philipse Základy Tauhídu - Islámský koncept Boha (MO Praha, 2012). Redakce portálu e-Islam.cz vám nyní předkládá rozbor této publikace z pohledu religionistiky. 

 

K NOVÉMU POHLEDU NA NÁBOŽENSTVÍ A MÝTY DOBY DŽÁHILÍJE

Co říká Korán, Sunna a arabská poezie o světě před vítezstvím islámu v Arábii? Co lze zrekonstruovat na základě arabského jazyka? Proč někteří orientalisté napadli autenticitu primárních textuálních zdrojů islámu? Proč jsou teorie, které nepočítají s Koránem a Sunnou jako autentickými prameny, nekonzistentní? Na tyto otázky odpovídá práce Alího Větrovce.

 

KRÁTKÝ SOUHRN ISLÁMSKÉ VĚROUKY

Toto je překlad velmi stručného rukopisného pojednání jedné z největších autorit ahlu s-sunna we l-džemá'a v 1. polovině 20. stol. kř. éry, šejcha 'Abdurrahmána ibn Násira as-Sa'dího, ve kterém jednoduchým, popisným způsobem zasvěcuje čtenáře, především laika a začátečníka, do základních článků islámské věrouky, shrnuté z didaktických účelů do pěti principů, ze kterých je odvozeno vše další. 

 

 ISLÁMSKÉ PŘÍBĚHY

Sbírka několika krátkých a poučných příběhô ukazujících praktickou, názornou, nenáročnou a odlehčenou formou podstatu islámského učení víry a mravnosti. Je určena zejména dětem a mladší generaci. Kombinuje v sobě autentické příběhy z dávných časů, přes bajky až po historky, které se udály v moderní době, s moderními kulisami. Ukazují živost a praktičnost islámu jako každodeního způsobu života.

ZÁKLAD VÍRY MUSLIMŮ

Kanadský matematik, logik a někdejší protestantský misionář Garry Miller zasvětil svůj život pátrání po esenci pravdy ve svatých textech velkých světových náboženství. Toto studium jej nakonec vedlo k přijetí islámu. V tomto krátkém pojednání objasňuje, proč se rozhodl právě takto.  

ZÁKLADY SUNNY OD IMÁMA AL-HUMEJDÍHO

Toto velmi stručné dílo velkého imáma ahlu s-sunna we l-džemá'a ze začátku 3. století hidžry představuje jedno z raných klasických pojednání o věrouce, reagující na prudký rozmach neislámských ideologií, filozofií a sekt ve starší 'abbásovské době.

STRUČNĚ O CESTĚ ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

Jeden z největších učenců konce 20. století, šejch 'Abdulkádir al-Arnáút stručnou a přístupnou formou vysvětluje častokrát mylně chápaný pojem cesta zbožných předků (arab. menhedžu s-selefi s-sálih). Kniha obsahuje jednak vysvětlení těchto pojmů jak z hlediska jazyka i terminologie a jednak i stručný popis toho, co se pod touto cestou zbožných předků ve skutečnosti ukrývá.

IBN TEJMÍJJOVA TEORIE KAUZALITY

Pokračování textu o příčině a následku v islámském myšlení představuje ucelenou představu o kauzální teorii jednoho z největších islámských učenců a myslitelů všech dob, šejchu l-isláma Ibn Tejmíjji. Jak se vyrovnává s otázkou souladu rozumu a náboženského textu? Proč oponuje logice a filozofii? Jak vnímá příčinu a následek?


PŘÍČINA A NÁSLEDEK V ISLÁMSKÉM MYŠLENÍ

Text popisuje vztah příčiny a následku v islámském myšlení, od prvních generací a chápání ahlu s-sunna we l-džemá'a, přes nejdůležitější proudy kelámu, tedy spekulativní teologické rétoriky - aš'aríjje a máturídíjje, až po odštěpenecké sekty typu mu'tezily a následovníků falsafy, dědiců antických novoplatoniků a aristoteliků.

TRESTNÍ PRÁVO V ISLÁMU

Jak souvisí intence islámského náboženství s trestním zákonem islámu? Jak tento zákon vypadá? Na čem se zakládá? Jak se vyvíjel v historii? Jaké tresné činy islámský zákon rozeznává? Jak vypadá šarí'atský soudní proces? Proč je trestní právo v islámu často předmětem kontroverze? Toto jsou jen některé z otázek, na které hledá ve své diplomové práci odpověď Adam Said.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEKCE PRO KAŽDÉHO MUSLIMA

Jeden z největších učenců současnosti, šejch 'Abdulláh ibn 'Abdul'azíz ibn Báz, stručným a jednoduchým jazykem seznamuje čtenáře s věroukou a praktickými aspekty islámu. Kniha obsahuje celkem 33 krátkých lekcí a je určena především novým muslimům.

ŠEST ZASTAVENÍ NAD ŽIVOTOPISEM BOŽÍHO POSLA, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM

Krátké pojednání obnovitele víry, šejcha Muhammeda ibn 'Abdulwehhába at-Temímího o významu šesti klíčových epizod životopisu Božího Posla Muhammeda  صلى الله عليه و سلم. Jaká z nich pro nás, muslimy dneška, plynou ponaučení?

K DEFINICI A KONTEXTUALIZACI ISLAMOFOBIE

Pokus o vymezení a uchopení frekventované podoby nenávisti dneška. Co je a co není islamofobie? Co je islamofilie? Co je kritika islámu? Jak se projevují a mění podoby nenávisti vůči muslimům v závislosti na době a místě? Zpracoval L. A. Větrovec.

K DEFINICI A KONTEXTUALIZACI ISLAMOFOBIE - PREZENTACE

Prezentace k článku L. A. Větrovce rozebírajícímu islamofobii, provázaná autentickými výtvory z dílny islamofobního zákulisí, od vtipnějších až po naprosto zoufalé.

SOUČASNÍ FYZIKOVÉ A BOŽÍ EXISTENCE

Islámský učenec a filozof Dža'fer Šejch Idrís kritickým pohledem logiky zhodnocuje soudobé názory na vznik vesmíru. Jaké existují soudobé teorie na počátek všehomíra? Jak se s nimi mají vypořádat věřící muslimové? Jaká je úloha a vzájemný vztah vědy a náboženství? Nakolik jsou teze, které o vzniku vesmíru přdkládá současná fyzika, ještě vědou?

DOSTAČUJÍCÍ OZŘEJMĚNÍ ZÁKLADŮ ISLÁMSKÉ JURISPRUDENCE

Traktát slavného andaluského učence Ibn Hazma o základech a metodologii islámské právní vědy (usúl fikh). Hovoří o podstatě zdrojů šarí'y a rozpracovává konsensus i přímé a nepřímé textuální důkazy. Dílo je doplněno o úvod a komentář.

PRAVIDLA POUTI

Základní pravidla a přdpisy pouti podle hadísů sesbíraných a utříděných muhaddisem našeho věku, obnovitelem víry své doby, šejchem Muhammedem Násiruddínem al-Albáním.

JAK POMOCI BOŽÍMU PROROKU, MÍR A POŽEHNÁNÍ S NÍM

Tváří v tvář dehonestující kampani některých jedinců, namířené proti Božímu Proroku Muhammedovi صلى الله عليه و سلم vydala saúdská komise pro "pomoc Božímu Proroku" 99 návrhů, jak by muslimové mohli tuto největší osobnost historie bránit co nejkonstruktivnějším způsobem.

PODOBENSTVÍ V KORÁNU

Nejbližší spolupracovník a nejznámnější žák slavného učence a obnovitele víry ve své době, šejchu l-isláma Ibn Tejmíjji, jménem imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja, vysvětluje nejzářnější a nejkrásnější přirovnání, která použil Vznešený Korán.

FUNDAMENTALIZMUS? WAHHÁBIZMUS?

V médiích se neustále opakují pojmy islámský fundamentalizmus, radikalizmus a také pojem wahhábizmus, bez bližších definic a rozlišení. Co se za těmito mnohokrát zneužívanými pojmy skutečně skrývá, prozrazuje islámský učenec a filozof Dža'fer Šejch Idrís.

TVÁŘ MILOSRDENSTVÍ V ISLÁMSKÉM PRÁVU

Odborná práce výzkumníků z American Open University pojednávající o nepříliš často zdůrazňovaných aspektech islámského trestního práva. Je šarí'a skutečně rigidní výčet krutých trestů temného středověku, nebo zná i odpuštění a milosrdenství?

MASÁ´ILU L-DŽÁHILÍJJA

 Slavná stať obnovitele víry, imáma Muhammeda bin Abdulwehhába rozebírající a kritizující ty z podob neislámského jednání, které přežily od dob džáhilíjje, dní před příchodem Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم až do moderní doby.

ISLAMIZACE

Muslimský učenec a filozof Dža'fer Šejch Idrís vysvětluje tento dnes frekventovaný pojem. Co znamená a co z islámského hlediska obnáší? Co si o ní má myslet Západ?

AUTENTICKÁ VĚROUKA

Moderní pojednání o pilířích islámské víry a o tom, co činí člověka nevěřícím z pera jednoho z největších učenců 20. století, imáma a obnovitele víry, šejcha Abdul'azíze ibn Báze.

LUM'ATU L-I'TIKÁD IMÁMA IBN KUDÁMY AL-MAKDÍSÍHO

Proslulá "Dostatečnost v otázkách věroučných." Klasické pojednání o stanoviscích ahl sunna we l-džemá'a ke sporným otázkám věrouky, u kterých ztroskotalo mnoho sekt a inovátorských frakcí.

KDE STOJÍŠ?

Powerpointová prezentace předpovědí příchodu posledního Proroka Božího, mír a požehnání s ním, v biblických i staroindických svatých písmech.

AL-'AKÍDATU L-WASATÍJJA IMÁMA IBN TEJMÍJJI

Klasické pojednání o islámské věrouce ze 13. stol. kř. éry, z pera jednoho z největších muslimských učenců všech dob, obnovitele víry, mudžáhida a obránce Sunny, šejchu l-isláma Tekíjuddína Ahmeda ibn Tejmíjji.

 ISLÁMSKÁ VĚROUKA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Celkem šedesát přehledně uspořádaných otázek a odpovědí ohledně islámské věrouky ('akídy), pokrývající základní oblasti toho, co by každý muslim měl o své víře znát. Vhodné a srozumitelné i pro začátečníky. Odpovědi jsou vždy provázeny i patřičnými důkazy z Koránu, nebo z autentické Sunny. 

RUB A LÍC KONZUMU

Kritika vývoje lidské společnosti z perspektivy věřícího muslima, který žije v prostředí, jež lze označit jako západní a ve společnosti, která je jednoznačně spotřebitelskou. Autor, hfz. mgr. Mevludin Dizdarević pracuje na katedře islámské kultury a civilizace na Fakultě islámských nauk v bosenském Sarajevu a dlouhodobě se věnuje kulturně-civilizačnímu paradigmatu evropských muslimů, vztahů mezi islámem a západem a problémům současnosti.

ČTYŘI PRAVIDLA OHLEDNĚ MODLOSLUŽEBNICTVÍ

Český překlad slavné stati o přidružování k Alláhu z pera obnovitele víry imáma Muhammeda ibn Abdulwehhába at-Tamímího. Doplněno vysvětlením, shrnutím a otázkami dr. Muhammeda bin Abdurrahmána Chumejjise.

STRUČNÉ PŘEDPISY PŮSTU

Přednáška šejcha Munedždžida o půstu, jeho pravidlech, předpisech a významu pro muslimy, podle chápání prvních generací muslimů

 JAK SE VYPOŘÁDAT SE ZÁRMUTKEM

J. Hasmi odpovídá na otázku, proč Bůh dovoluje, aby existovalo zlo a jak se má věřící vyrovnat s jeho existencí a zármutkem z něj

POCHYBY POPÍRAČŮ SUNNY

Popření a vyvrácení zbludilých sekt, které popírají sunnu Božího Posla صلى الله عليه و سلم

CO DĚLAT, KDYŽ...

Poučné odpovědi na konkrétní životní situace, které jsou důvěrně známé každému muslimovi, který praktikuje svou víru. Napsal významný současný učenec Muhammed Sálih Munedždžid.

ABÚ HÁMID AL-GHAZZÁLÍ: ETIKA DISKUZE

Pojednání klasického muslimského učence Abú Hámida al-Ghazzálího o etice diskuze. Pojenání je součástí velmi obsáhlé knihy, Ghazzálího stěžejního díla Ihjá´ 'ulúmi d-dín, tj. Oživení věd náboženských.

AL-'AKÍDATU FÍ ´S-SAHÁBATI L-KIRÁM

Práce soudobého islámského učence z Islámské univerzity v Medíně, KSA, o postavení Prorokových společníků ve věrouce ahl sunna we l-džema'a.

TEFSÍR SÚRY AL-FÁTIHY

Podle renomovaného díla Tefsíru l-Kur´áni l-'azím od mufessira (vykladače) imáma Ibn Kesíra.

KAWÁ'IDU L-FIKH : ISLÁMSKÁ PRÁVNÍ MAXIMA

O základních intencích šarí'e a pravidlech islámské právní vědy. Autorem je přednášející z Mezinárodní islámské univerzity v Kuala Lumpur, Malajsie.

ISLÁMSKÉ ŘÍZENÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁCE PRO ISLÁM

Velmi poučná publikace autorů Neza a ad-Dejlemího, která pojednává o direktivě a managementu islámské osvětové činnosti, o vedení, kolektivní práci pro islám, jejích specifikách, kladech i záporech takového společného úsilí.

FETWY ŠEJCHA MUHAMMED NÁSIRUDDÍN AL-ALBÁNÍHO

Kniha představuje ucelenou sbírku odpovědí jednoho z největších světových  islámských učenců v hadísech ve 20. století, který pocházel z našeho kontinentu.

 STŘEŽENÍ SVÉHO JAZYKA

Stať imáma Jahjá an-Newewího o hříších v hovoru člověka

VYSVĚTLENÍ VÍRY

Objasnění věrouky z pera al-Berbehárího, učence hanbelíjského mezhebu.

 MORÁLKA HLEDAČE ZNALOSTI

Způsoby těch, kdo získávají vedomosti a učedníku Koránu a Islámu.

TŘI ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 Slavná stať obnovitele víry, imáma Muhammeda bin Abdulwehhába popisující tři nejzákladnější principy islámské věrouky.

IMÁM ABÚ HANÍFA: AL-FIKHU L-AKBAR

Učenec islámské právní vědy a zakladatel hanefijského mezhebu, imám Abú Hanífa, pro tentokrát hovoří o čisté islámské věrouce a reaguje na zcestná učení sekt jeho doby. Je to zároveň jedno z prvních dochovaných pojednání o akídě.

HASAN AL-BASRÍ: ŠUM SLYŠÍM, PŘÁTELE NEVIDÍM

Překlad jednoho z nejstarších děl o zuhdu (islámské "askezi", střídmosti a skromnosti) od významného učence 2. generace muslimů, tj. přímých následovníků druhů Proroka, mír a požehnání s ním, Hasana z Basry.

PŘIJMĚME ISLÁM V ÚPLNOSTI

článek Alího Větrovce kritizující některé prvky v přístupu a chování dnešních muslimů

CO BY MUSLIMOVÉ MĚLI VĚDĚT O EVOLUČNÍ TEORII

článek Alího Větrovce rozebírající nejrůznější teorie o vzniku a vývoji života, počínaje teoriemi o stvoření a konče různými typy teorií evolučních. Pokus o objektivní, stručný a ucelený přehled názorů na vznik světa.

ISLÁMSKÁ GNOZEOLOGIE - ROZUM, POZNÁNÍ A VĚDA VE SVĚTLE ISLÁMU

Co říká islám o úloze rozumu? Jakou roli hraje v islámském vidění světa lidská vůle, bytostnost a intelekt? Jaký je vztah islámu a vědy? Jakých úspěchů dosáhli muslimští vědci, vynálezci a myslitelé? Na tyto a další otázky odpovídá tato studie.

RADA RODIČI - O VÝCHOVĚ DĚTÍ PODLE PŘEDPISŮ ISLÁMU

K příležitosti Roku kulturního dědictví muslimské rodiny pro Evropu uveřejňujeme brožurku sestavenou z několika pátečních kázání, která pojednává o výchově dětí v souladu s islámskou vírou a praxí. Seřadil a uspořádal Ali Větrovec

TECHNIKY ROZMÝŠLENÍ, KTERÉ BYCHOM SI MĚLI OSVOJIT

Dvojice islámských buditelů z Bosny, manželé Tuletovi, píší o technikách mysli, přístupech k přemýšlení, kterými by měla islámská osvěta disponovat

PODOBENSTVÍ LIDÍ OKOLO OHNĚ

Článek Edina Tuleta kritizující myšlenkovou zabetonovanost některých struktur v rámci muslimského civilizačního korpusu.

 

DEKLARACE ŠEJCHA IBN BÁZE A KUVAJTSKÝCH HLEDAČŮ NAUKY O SELEFÍJSKÉ OSVĚTĚ

Český překlad deklarace, kterou roku 1994 vydala skupina kuvajtských hledačů pravdy a následovníků výzvy zbožných předků ummy islámu a za kterou se postavil jeden z předních učenců té doby. Toto prohlášení v deseti bodech shrnuje nejhlavnější témata a otázky, vůči kterým bylo potřeba se jasně vyjádřit jak tehdy, tak i dnes.

O ŠARÍ'ATSKÉM ZÁKAZU HUDBY

Ucelená a encyklopedicky vyčerpávající odpověď na velmi frekventovanou otázku.

V SRDCÍCH ZELENÝCH PTÁKŮ

Příběhy jednotlivých mudžáhidů, kteří jako zahraniční dobrovolníci přispěchali na pomoc ohroženým muslimům v Bosně a bojovali po jejich boku v poslední válce 1992-1995. Dodatky obsahují historické informace o jednotce "El-Mudžahidin" a o bosenském konfliktu.