JAK ROZSOUDÍŠ?

Když Posel Boží صلى الله عليه وسلم poslal Mu'áze ibn Džebela do Jemenu, aby tam vyzýval lid k přijetí Boží víry, mimo jiné mu řekl: "Jak rozsoudíš, bude-li k tobě přiveden případ?" Mu'áz odpověděl: "Podle Knihy Boží," načež se Prorok صلى الله عليه وسلم otázal: "A nenalezneš-li k tomu v Knize Boží nic?" "Podle sunny Božího Posla صلى الله عليه وسلم ," odpověděl Mu'áz. Posel Boží صلى الله عليه وسلم se jej znovu zeptal: "A když ani v sunně, ani v Knize Boží nenajdeš odpověď?" Načež Mu'áz odpověděl, že podle svého idžtihádu.

Hadís zaznamenali Abú Daúd v Sunenu a Ahmed ibn Hanbel v Musnedu.

Komentář

Idžtihád je termín odvozený od základu dž-h-d a znamená "odborný posudek k tomu kvalifikované osoby za použití jejího vlastního intelektu, nejúplnějších znalostí a maximálního vyloženého úsilí."

Hadís je potvrzením, že základním pramenem islámské legislativy je Korán a sunna.

Pokud není v Koránu a Sunně přesný předpis, pak přichází na řadu idžtihád učence, či soudce, za účelem vyvození příslušného předpisu, rozsudku, či odpovědi.

Čtyřmi obecně přijatými zdroji islámské legislativy dle Ahl Sunna we l-Džemá'a jsou: 1. Korán, 2. Sunna, 3. Idžma' (konsenzus) a 4. Kijás (analogie) k předpisům Koránu a Sunny dle jejich obsažnosti.

Lidský rozum a chtíč není zdrojem zákonnosti a jediným Zákonodárcem jest Alláh Nejvyšší.