JAKÝ KLADLI NAŠI ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ DŮRAZ NA VÝCHOVU SVÝCH DĚTÍ?

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu tak dlouho, jak mu Bůh předurčil. Když přišla poslední část noci, vzbudil svou rodinu řka: „Modlitba! Modlitba!“ A recitoval verš: „Přikaž rodině své modlitby konání“ (Tá Há: 132)1
 
Osmán Al-Hátimí řekl: Slyšel jsem Ibn Omara říci nějakému muži: „Veď své děti ke kázni, protože budeš tázán: „Jak jsi vychoval své děti? Co jsi je naučil?“2
 
Sábit ibn ‘Ubejd řekl: „Zejd ibn Sábit své rodině přinášel nejvíce radosti ze všech lidí.3
 
Sufján ibn ‘Ujejna řekl: „Slyšel jsem Abú Saná Darrár Ibn Murra říci: Dnes jsem podojil zvířata a zásobil svou rodinu pitnou vodou.“ Říkalo se: „Nejlepší z vás jsou ti z vás, kteří jsou neprospěšnější svým rodinám.4
 
Sálih, syn Ahmeda ibn Hanbela: „Kdykoliv čestný, zbožný muž, který nebyl uveden v pokušení krásami tohoto světa, přišel na návštěvu, můj otec pro mne poslal, abych je mohl vidět. Chtěl pro mne, abych byl jako oni.5
 
Al-Hasan Al-Basrí řekl: „Nechť je Bůh milosrdný k těm, kdo napomínají sebe a své rodiny: Ó má rodino, vaše modlitba! Vaše modlitba! Váš zakát! Váš zakát! Vaši sousedé! Vaši sousedé! Chudí a potřební! Chudí a potřební! Snad k vám Bůh bude o Soudném dnu milosrdný. Vskutku Bůh velebil služebníka, který se takto chová, když řekl:a rodině své modlitbu a almužnu přikázal a Pánu svému se zalíbil.” (Merjem: 55)6
 
Sufján es-Sawri řekl: “Pro muže je vhodné nutit své děti, aby si osvojily vědění, protože na to bude tázán.7
 
 
 
1 „At-Tehedždžud we Qijámu l-Lejl“ (30)
2 „Aš-Šu‘ab“ (8295)
3 „Aš-Šu‘ab“ (7852)
4 „Aš-Šu‘ab“ (7855)
5 „As-Sijjer“ (12/530)
6 „Al-‘Ijál“ (1/506)
7 „As-Sijjer“ (7/273)

 

Převzato z knihy „Vyprávění od selef“ (273-274), autor: Zekeríja ibn Ghulám al-Bákistáni, anglický překlad Hassan as-Somalí. Do češtiny přeložila J. A. Al Dhoun

www.troid.org