IMÁM MUHAMMED IBN IDRÍS AŠ-ŠÁFI'Í O DVOJÍ NÁBOŽENSKÉ ZNALOSTI

V knize ar-Risála Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi'í, imám ve fikhu a vědě o hadísech, zakladatel šáfi'ovského mezhebu, uvádí následující dialog s jedním ze svých posluchačů:

 

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O POMOCNÍCÍCH A NÁSLEDOVNÍCÍCH POSLŮ

Od Abdulláha ibn Masúda, budiž s ním Bůh spokojen, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Nebylo žádného posla, kterého přede mnou Alláh poslal k nějakému národu přede mnou, aby neměl ze svého národa pomocníky a následovníky, kteří se drželi jeho zvyklostí a následovali jeho nařízení.

ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ: NENÍ ZNALOSTI BEZ ČINU PODLE NÍ

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.
Az-Zuhrí říká: „Čin toho, kdo činí, ale neví, nebude lidmi pokládán za hoden důvěry. A lidé nebudou šťastni slovy učence, který nepraktikuje.

TETOVÁNÍ

OTÁZKA: Je povoleno, abych si vytetoval na kůži arabský kaligrafický nápis "ALLÁH"?

ODPOVĚĎ: 

TAKÍJA, LEŽ VE PROSPĚCH VÍRY - MÝTUS NEBO REALITA?

SPOLUPRÁCE SE SKUPINAMI, KTERÉ NENÁSLEDUJÍ METODIKU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

OTÁZKA: Jak máme postupovat při spolupráci se skupinami a formacemi muslimů, kteří nenásledují cestu zbožných předků (selef)?

ODPOVĚĎ:

OBJASNĚNÍ HADÍSU O IMÁMÁTU ŽENY

Umm Wereka bint Nawfel vyprávěla:

PŘÍNOS MUSLIMSKÉHO DĚJEPISECTVÍ SVĚTOVÉ HISTORIOGRAFII

Podíl muslimů zde se odráží zejména v dvojím – 1. ujištění se o otázkách autenticity a 2. sesbírání a uchování nejrůznějších detailů.

PODMÍNKY SPRÁVNOSTI USTAVENÍ PÁTEČNÍCH MODLITEB

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Tato studie si klade za cíl vypracovat sondáž do některých klasických zdrojů fikhu a zhodnotit, jaké jsou podmínky pro ustavení platné páteční modlitby v nějakém daném místě.
 

UMÍRÁNÍ A SMRT V ISLÁMU

OTÁZKA: Zajímám se o problematiku posledních věcí člověka. Co říká islám na téma pohřbívání a důstojné rozloučení s umírajícím muslimským občanem? Jak to probíhá v Čechách? Budu moc ráda, pokud mi poradíte, popř. mi sdělíte jak je zachována důstojnost muslimů v době jejich umírání a následně i po úmrtí.

ODPOVĚĎ: