Koránské vědy

ÚLOHA VERŠE A SÚRY V KOMPOZICI KORÁNU

 Dalším aspektem zázračnosti koránského textu je jeho stylistické uspořádání a způsob, jakým fungují oproti celku jeho jednotlivé přirozené dílčí části – verše a celé súry. Tento stylistický plán se odráží v rámci jednotlivých vět i v souvislosti mezi jednotlivými větami navzájem a v jejich toku.

ŘEČNICKÉ KONSTRUKCE A FIGURY KORÁNU

Nauka o řečnických konstrukcích je v arabském prostředí označována jako ‘ilmu l-bedí‘ a evokuje kreativitu v jazyce. Koránský jazyk používá především následující prvky a prostředky kreativního uměleckého jazyka[1]:

POETIKA KORÁNSKÝCH PŘIPODOBNĚNÍ, PŘIROVNÁNÍ A JINOTAJŮ

Korán je, jak jsme řekli, unikátní svým jazykem i svým stylem, který ho činí ohromným a nepřekonatelným. Žádné knize na světě se nedostalo takové pozornosti, aby se jejímu podrobnému studiu a bádání v ní věnovaly statisíce lidí a miliony lidí se ji učily nazpaměť.

VÝRAZIVO A SÉMANTICKÁ POLE KORÁNU

Specifikum koránského výraziva pramení zejména z předmětu, o kterém hovoří – je zjevením popisujícím jevy nepoznatelné, nedosažitelné a neobsažitelné prostým lidským rozumem. V zarážejících detailech Korán popisuje události a příběhy z dávno minulých dob, stejně jako o nepoznatelných věcech současných a přináší také proroctví o dění budoucím.

MORFO- A SÉMANTOSTYLISTIKA KORÁNSKÉHO JAZYKA

Podoba a zvuk slova (arab. alfáz) je, stejně jako u všech ostatních jazyků, také v arabštině, úzce spjata s významem slova (arab. delála) a jakákoli, byť lehká a nepatrná, změna podoby slova s sebou nese i změnu významu. Arabština disponuje rozsáhlými možnostmi tvoření nových slov a odvozenin, stejně jako skloňováním jmen a časováním sloves, navíc podle pravidelného a relativně snadného způsobu.

OSOBITOST KORÁNSKÉHO STYLU MEZI STYLY ARABSKÉ LITERATURY

 

PODOBY ZÁZRAČNOSTI KORÁNSKÉHO STYLU 1 - SPECIFIČNOST KORÁNU A JEHO ZVUKOMALEBNOST

Ibn Abbás praví: „Korán má své  větve i výhonky, cesty i cestičky, má svůj vnější i svůj vnitřní význam. Jeho zázrakům není konce a jeho cíl je neobsažitelný. Kdo se do něj s jemností ponoří, uspěje, kdo k němu bude přicházet se zatvrzelostí, bude ztracen.

ZÁZRAČNOST KORÁNSKÉHO STYLU, JEHO NENAPODOBITELNOST A JEJÍ REFLEXE

HISTORICKÉ UDÁLOSTI, JEJICHŽ PŘEDPOVĚĎ V KORÁNU SE NAKONEC PRAVDIVĚ NAPLNILA

Životopis Proroka صلى الله عليه و سلم je známý událostmi, které předpověděl a ony se poté naplnily, buď ještě za života Proroka صلى الله عليه و سلم samotného, nebo dlouho po něm. Takto bylo například předpovězeno dobytí Konstantinopole (dnes Istanbul).[1]

STATISTICKO-LINGVISTICKÉ ZÁZRAKY KORÁNU A KORÁNSKÉ POČTY

Tento koránský zázrak odkryli již vykladači ve zlatém věku islámu, když spočítali koránské verše, slova a písmena.