Historie muslimů

OHLEDNĚ KONCEPTU TZV. ORIENTALIZMU: VÝZNAMY, DOPADY, KRITIKA A PERSPEKTIVY

Americký literární historik palestinského původu Edward W. Said (1935-2003) patří k dnes již klasickým kritikům teoretických konceptů v sociálních vědách. Svou základní tezí, že Západ do své percepce Východu zakomponoval vlastní představy, předsudky a očekávání vzbudil celou řadu kontroverzí a debat.

RAMADÁNSKÉ KALENDÁRIUM

Údaj, že v ramadánu byl z اللوح المحفوظ al-Lewhu l-mahfúzu na nejnižší nebe spuštěn Korán, aby odtud mohl být dle potřeby zjevován Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, je muslimům všeobecně znám, stejně jako to, že v ramadánu došlo také k prvnímu zjevení Prorokovi صلى الله عليه و سلم.

ISLÁMSKÁ ESTETIKA A VZTAH K UMĚNÍ

 

KDO PRVNÍ POUŽIL TERMÍN WAHHÁBIZMUS?

 Prvními Evropany, kteří začali pro da’wu selefíjje[1] používat označení wahhábizmus, byli podle všeho Britové.

JAK MUSLIMŠTÍ VYNÁLEZCI ZMĚNILI SVĚT - BĚŽNĚ UŽÍVANÉ VÝDOBYTKY PŮVODEM Z ISLÁMSKÉHO SVĚTA

 Od objevení kávy po šekové knížky a tříchodové jídlo, muslimský svět nám dal mnohé inovace, které považujeme za samozřejmost v každodenním životě. Toto je výběr 20 vynálezů, které nejvíce ovlivnily náš život.

VLIV FIKHU A ŠARÍ'Y NA HISTORII ZÁPADNÍHO PRÁVA

MUSLIMSKÁ GEOGRAFIE A JEJÍ PŘÍNOS SVĚTU

PŘÍNOS MUSLIMSKÉHO DĚJEPISECTVÍ SVĚTOVÉ HISTORIOGRAFII

Podíl muslimů zde se odráží zejména v dvojím – 1. ujištění se o otázkách autenticity a 2. sesbírání a uchování nejrůznějších detailů.

BYL ŠEJCH MUHAMMED IBN ABDULWEHHÁB VZBOUŘENCEM A BRITSKÝM POMAHAČEM?

 

POZICE AHL SUNNA VŮČI JEZÍDOVI IBN MU'ÁWÍJA AJEHO VLÁDĚ

Jezíd Ibn Mu’áwíjja, bylna jednu stranu vládce za jehož vlády byl zabit Husejn vnuk Proroka صلى الله عليه و سلم, bylvšak také vůdcem armády během tažení na Konstantinopol, spolu s lidmi jako byl Abú Ajjúb al-Ansárí.
Učenec az-Zahabí říká: