Vzdělávání

DOPIS ŠEJCHA IBNU L-'USEJMÍNA JEHO STUDENTOVI

 (…)

Od Muhammeda ibn Sáliha ibnu l-'Usejmína synu (…) Alláh nechť ho opatruje.

Mír, milost a požehnání Boží s tebou.

VĚRU TATO NAUKA JE NÁBOŽENSTVÍM

Každý zná slova, která jsou standartem pro lid sunny a společenství, připisovaná 'Abdulláhu ibn 'Abbásovi رضي الله عنهما:

إِنَّ هَذَا العِلمَ دِينٌ, َفاْنظُرُوا عَمَّن تَأْْخُذُونَ دِينَكُم.

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ UČIT SE VĚROUKU

Imám al-Láliká'í v úvodu své objemné knihy Šerhu l-i'tikádi ahli s-sunneti we l-džemá'a (přibližně Vysvětlení věrouky lidu Sunny a Společenství) napsal:

ŠEJCH MUKBIL: CO POMÁHÁ HLEDAČI ŠARÍ'ATSKÉ NAUKY

Šejch Mukbil ibn Hádí al-Wádi'í byl dotázán na prostředky, pomáhající hledači šarí'atské nauky na cestě k jejímu získání. Toto je jeho rada:

Věru snad největší pomocí pro hledače nauky na jeho cestě za poznáním je ve dvojím.

JEDNODUCHÝ A ÚČINNÝ ZPŮSOB, JAK SE UČIT KORÁN ZPAMĚTI

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodině a všem jeho společníkům.

Následující metoda memorizace Koránu, kterou ukážu, se vyznačuje velkou jednoduchostí a rychlým a bravurním nástupem spolehlivého výsledku. Mnozí se takto naučili dokonce celý Korán a to za poměrně krátkou dobu. 

RADA ŠEJCHA MUKBILA ZAČÍNAJÍCÍM HLEDAČŮM NAUKY

Poradit začínajícímu hledači nauky není jednoduché, je to velmi obsáhlé téma. Nadto, i začátečníci se mezi sebou různí. Mezi nimi jsou ti, kteří nejsou zběhlí v psaní, mohou proto se učit, jak správně psát. Další, kteří toto ovládají, se mohou učit další věci, například začít se základy nauky, jak zmínil Posel Boží صلى الله عليه و سلم Mu'ázovi ibn Džebel رضي الله عنه, když ho vysílal do Jemenu: „Věru jdeš k lidem Knihy.

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ: JE NUTNÉ ODKAZOVAT SE NA ZDROJE

OTÁZKA: Rozšířil se fenomén tradování znalosti a připisování si jí bez odkazování se na původní zdroj. Již dávno bylo řečeno „Toto odnímá z vědění jeho požehnání." Jaká je, ó šejchu, vaše rada tomu, kdo takto činí?

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH MUHAMMED BÁZMÚL O NAPRAVOVÁNÍ ÚMYSLU PŘI HLEDÁNÍ NAUKY

Tvrdíme, že hledač islámské náboženské nauky se zavazuje ke snaze stále napravovat své úmysly, aby své vědění získával čistě a jen pro potěchu Alláha Nejvyššího.

A pokud by se někdo otázal: Znamená to snad, že nemohu získávat vědomosti, dokud nenapravím své úmysly?  

ŠEJCH ABÚ NASR: RADA HLEDAČŮM NAUKY

Hledače nauky vyzývám, aby se plně věnovali a oddali učení a studiu z Knihy Boží a Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم a následovali cestu správně vedených předků této ummy a všech těch, kteří je následovali. 

ČTYŘI STUPNĚ VZTAHU K PRAVDĚ A NAPLNĚNÍ PŘÍKAZU

Stupně vztahu k pravdě jsou čtyři:
  1. Daná záležitost je popsána jako pravda.