Islámská morálka a etiketa

PODMÍNKY PŘIKAZOVÁNÍ DOBRA A ODVRACENÍ OD ZLA

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho. A potom:
 
Zlo je vše, co šarí’a zavrhla, zakázala a učinila harám. Je to vše, co stojí v opozici vůči dobru. Zlo je také situace, kdy se nečiní dobro. Aby se mohlo nařizovat dobro a zakazovat zlo, musí bý splněny následující podmínky:

ZRADA, ZPRONEVĚRA A PODVOD

Zrada a zpronevěra (arab. chijána - خيانة) je hlavním rysem pokrytců. Arabský termín chijána označuje zradu, podvod, porušení a nedodržení slibu, věrolomnost a neloajalitu.[1] Je to opozitum ke slovu أمانة „amána“ – důvěryhodnost, důvěra, závazek. Nemusí se vztahovat jen na majetek.

ŠESTERO LIDÍ, SE KTERÝMI NEMÁ CENU DISKUTOVAT

Se šestero lidmi nemá cenu diskutovat:

1. Džáhil – neznalec.
Rozprávíš-li s neznalcem, bude si pro svou neznalost myslet, že pravdu má on a proto upadne do ztráty, kterou jsi ty byl příčinou! Vznešený Alláh říká:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! (A’ráf:199)
Bohužel, je mnoho takových.

ODŘÍKÁNÍ SE VEZDEJŠKA PRIZMATEM KORÁNU A SUNNY

Náš Pán popsal ad-dunjá, tento pomíjivý vezdejší svět , jeho stav i stav jeho obyvatel, odkryl jeho skutečnost, objasnil jeho krátkost a pomíjivost, která se odráží v jeho mámivém užívání:

IMÁM AN-NEWEWÍ O ETIKETĚ V PŘÍSTUPU KE KORÁNU

 Imám an-Newewí ve vztahu ke Koránu definoval šest základních etických principů:

O CHARAKTERISTICE POKRYTECTVÍ

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci mají tyto základní vlastnosti:
1. Je-li mu dána důvěra, zradí.
2. Mluví-li, lže.
3. Slíbí-li, slib poruší.
4. Když se hádá, je nespravedlivý.
5. Bez ohledu na to, že se takový člověk modlí, postí se apod., nebo říká, že je muslim, je pravým pokrytcem.

PODOBY ZÁKAZU HLEDAT ZÁŠTITU U NEVĚŘÍCÍCH

 Je mnoho různých podob a případů, kde se odráží islámský zákaz hledání záštity muslimů u nevěřících. Zde vzpomeneme ty nejzákladnější a nejvíce rozšířené otázky:

TAKÍJA, LEŽ VE PROSPĚCH VÍRY - MÝTUS NEBO REALITA?

SLOVA SELEF PRO OČIŠTĚNÍ DUŠE

JAK DOSÁHNOUT SVORNOSTI MEZI MUSLIMY?

Svornost je Boží příkaz a jeho plnění je Boží milostí, za kterou následuje nesmírná odměna.