Fetwabanka

FETWA: POVINNOSTI MUSLIMŮ PO ÚTOCÍCH V BRUSELU

OTÁZKA: Jaké jsou povinnosti muslimů žijících v západním světě, obzvláště po incidentech, ke kterým došlo v Belgii, totiž po útocích bombami a zabíjení nevinných lidí?

ODPOVĚĎ:

CO S PAPÍRY, NA KTERÝCH JE JMÉNO BOŽÍ?

OTÁZKA: V zaměstnání pracujeme i s tiskopisy nebo papíry, na kterých se objevuje jméno Boží (slovo الله Alláh). Jak se máme těchto papírů důstojně zbavovat, když je už nepotřebujeme? 

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH MUKBIL IBN HÁDÍ AL-WÁDI'Í: JAK SI UCHRÁNIT VÍRU V NEMUSLIMSKÉ ZEMI

OTÁZKA: Jak si muslim může zachovat a uchránit svou víru v zemi nevěřících?

ODPOVĚĎ:

Svou víru si muslim zachová tím, že se bude oddaně a neochvějně držet důkazů islámu a bude se družit jen se zbožnými.

ŠEJCH IBN BÁZ: HŘÍCHY JSOU PŘÍČINOU ZTRÁTY POŽEHNÁNÍ

OTÁZKA: Četla jsem, že jedním z následků hříchů je trest od Alláha a odnětí požehnání. Proto pláču z obavy před tímto. Prosím, naveďte mne, nechť vám to Alláh v dobrém oplatí.

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH AL-HADDÁDÍ: JAK MOHOU ŘADOVÍ IMÁMOVÉ MEŠIT POMOCI V BOJI PROTI ISLÁMSKÉMU EXTREMIZMU

V souvislosti s aktuální problematikou mezinárodního terorizmu zaštiťovaného islámskou argumentací a odvolávkami na existující texty Koránu a Sunny napsal šejch 'Alí al-Haddádí toto prohlášení, v němž radí běžným imámům v mešitách, jak se s novou výzvou vypořádat a jak být nápomocni celé společnosti ve společném boji proti hrozbě islámsky zaštiťovaného terorizmu:

ŠEJCH MUHAMMED BÁZMÚL: NENÍ PŘIKÁZÁNA NENÁVIST K NEVĚŘÍCÍM

OTÁZKA: Je v islámu dovoleno, aby muslim miloval či cítil lásku nebo náklonnost k nemuslimům, z nějakého jiného důvodu, než kvůli jejich nevíře?

ODPOVĚĎ:

Pokud položíme otázku, zda je dovoleno milovat nemuslimy z důvodů jiných, než z důvodu jejich náboženství a náboženského přesvědčení, pak odpověď na ni je kladná.

ŠEJCH IBN BÁZ O OBECNÝCH POVINNOSTECH MUSLIMŮ VŮČI NEMUSLIMŮM

OTÁZKA: Jaké jsou povinnosti muslima vůči nemuslimovi všeobecně, ať už se jedná o ty nemuslimy, kteří žijí v islámských státech, pobývají v zemích muslimů, nebo o ty, v jejichž zemích muslimové žijí (jako menšiny nebo přistěhovalci – pozn. překladu)? Povinnosti, které bych si přál vyjasnit, se týkají všeobecných vztahů od pozdravu, jednání s nimi, vztahů vůči nim např. v zaměstnání apod.?

ŠEJCHOVÉ AL-LUHAJDÁN A AL-DŽÁBIRÍ O UDÁLOSTECH V PAŘÍŽI

Šejch Sálih al-Luhajdán byl tázán jaká je správná islámská pozice ohledně útoků, které se udály 13. listopadu 2015 v Paříži. 

Odpověděl:

ŠEJCH AL-FEWZÁN O DŮVODECH NYNĚJŠÍ SLABOSTI MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jaký je váš názor na neshody mezi muslimy a jejich slabost? Kdo je za tohle zodpovědný? Vládci, anebo my všichni jako kolektiv?

ODPOVĚĎ:

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UČENCI, ŠIŘITELI ISLÁMU A KAZATELI?

OTÁZKA: Jaká je definice skutečného učence? A jak od učence rozpoznáme vyzyvatele k islámu a kazatele? Existují hodnosti učenců, například mudžtehid apod.? Jak můžeme učence dělit podle jejich odborných kompetencí a oborů?

ODPOVĚĎ: