Fetwabanka

ŠEJCH AL-HADDÁDÍ: JAK MOHOU ŘADOVÍ IMÁMOVÉ MEŠIT POMOCI V BOJI PROTI ISLÁMSKÉMU EXTREMIZMU

V souvislosti s aktuální problematikou mezinárodního terorizmu zaštiťovaného islámskou argumentací a odvolávkami na existující texty Koránu a Sunny napsal šejch 'Alí al-Haddádí toto prohlášení, v němž radí běžným imámům v mešitách, jak se s novou výzvou vypořádat a jak být nápomocni celé společnosti ve společném boji proti hrozbě islámsky zaštiťovaného terorizmu:

ŠEJCH MUHAMMED BÁZMÚL: NENÍ PŘIKÁZÁNA NENÁVIST K NEVĚŘÍCÍM

OTÁZKA: Je v islámu dovoleno, aby muslim miloval či cítil lásku nebo náklonnost k nemuslimům, z nějakého jiného důvodu, než kvůli jejich nevíře?

ODPOVĚĎ:

Pokud položíme otázku, zda je dovoleno milovat nemuslimy z důvodů jiných, než z důvodu jejich náboženství a náboženského přesvědčení, pak odpověď na ni je kladná.

ŠEJCH IBN BÁZ O OBECNÝCH POVINNOSTECH MUSLIMŮ VŮČI NEMUSLIMŮM

OTÁZKA: Jaké jsou povinnosti muslima vůči nemuslimovi všeobecně, ať už se jedná o ty nemuslimy, kteří žijí v islámských státech, pobývají v zemích muslimů, nebo o ty, v jejichž zemích muslimové žijí (jako menšiny nebo přistěhovalci – pozn. překladu)? Povinnosti, které bych si přál vyjasnit, se týkají všeobecných vztahů od pozdravu, jednání s nimi, vztahů vůči nim např. v zaměstnání apod.?

ŠEJCHOVÉ AL-LUHAJDÁN A AL-DŽÁBIRÍ O UDÁLOSTECH V PAŘÍŽI

Šejch Sálih al-Luhajdán byl tázán jaká je správná islámská pozice ohledně útoků, které se udály 13. listopadu 2015 v Paříži. 

Odpověděl:

ŠEJCH AL-FEWZÁN O DŮVODECH NYNĚJŠÍ SLABOSTI MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jaký je váš názor na neshody mezi muslimy a jejich slabost? Kdo je za tohle zodpovědný? Vládci, anebo my všichni jako kolektiv?

ODPOVĚĎ:

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UČENCI, ŠIŘITELI ISLÁMU A KAZATELI?

OTÁZKA: Jaká je definice skutečného učence? A jak od učence rozpoznáme vyzyvatele k islámu a kazatele? Existují hodnosti učenců, například mudžtehid apod.? Jak můžeme učence dělit podle jejich odborných kompetencí a oborů?

ODPOVĚĎ:

POTŘEBUJEME VŮBEC UČENCE?

OTÁZKA: Když hovořím s některými svými bratry o některém tématu z islámu, někteří říkají: „Stačí „řekl Alláh a řekl Jeho Posel,“ a neříkej nám „řekli učenci,“ protože každý muslim, který čte Korán a Sunnu, se musí spokojit jen s tím, nepotřebuje žádné učence. Chtěl bych, abyste na toto odpověděli důkazy z Koránu, Sunny a slov sahábů, budiž s nimi Alláh spokojen.

NEPOVINNÁ MODLITBA PŘERUŠENÁ IKÁMOU

OTÁZKA: Co má učinit ten, který se modlí v mešitě nepovinnou modlitbu, v okamžiku, kdy muezín začne svolávat ikámu k povinné společné modli

CO ZNAMENÁ BOJKOTOVÁNÍ INOVÁTORA

OTÁZKA: Co znamená princip bojkotování (zřeknutí se) inovátora? A princip bojkotování někoho, kdo se inovátora nestraní? 

ODPOVĚĎ: 

JAK DEFINOVAT ISLÁMSKÉHO UČENCE?

OTÁZKA: Kdo je skutečným islámským učencem? Je pravda, že termín islámský učenec nemůže být použit pro učitele islámu, nebo imáma či šejcha z mešity, ale jen pro autority skutečně velkého formátu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.