Rekáik

JAK JAHJÁ IBN MU'ÁZ POPSAL CHARAKTER MUSLIMA

Jahjá ibn Mu'áz, Alláh s ním budiž spokojen, v jedné ze svých promluv popsal charakter věřícího člověka takto:

PROTO ALLÁH NEVYSLYŠÍ VAŠE PROSBY

Lidé se zeptali Ibráhíma ibn Adhema, proč jejich prosby nebývají Alláhem vyslyšeny:

"Prosíme Alláha, obracíme se k Němu s prosebnými modlitbami, ale bez výsledku."

Ibráhím ibn Adhem odpověděl:

"Protože vaše srdce zemřela, co se týče deseti věcí:

1. Uznali jste Alláha, ale nevykonáváte své povinnosti vůči Němu.

MOUDRÉ RADY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ V PĚTI VÝROCÍCH

Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه pravil: „Pohlédl jsem na všechny své přátele a nenalezl jsem sobě lepšího přítele, nežli střežení si svého vlastního jazyka. Zamyslel jsem se nad všemi svými oděvy a nenalezl jsem sobě lepšího oděvu, nežli bohabojnosti. Zamyslel jsem se nad všemi druhy pokladů a nenalezl jsem sobě dražšího pokladu, nežli spokojení se s tím málem, co mám.

MOUDRÉ RADY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ VE ČTYŘECH VÝROCÍCH

Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه pravil: „Jsou čtyři druhy oceánů. Tužby jsou oceánem hříchu, ego je oceánem chtíčů, smrt je oceánem životů a hrob je oceánem těžkostí.

MOUDRÉ RADY ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ VE TŘECH VÝROCÍCH

Pravil Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه: „Jsou tři věci, které nemohou být získány bez tří jiných: Bohatství bez tužby, mladost bez barvení si plnovousu a zdraví bez lékařské péče.
 

MOUDRÉ RADY PRAVOVĚRNÝCH CHALÍFŮ

Pravil Abú Bekr, řečený as-Siddík رضي الله عنه: „Kdo vejde do hrobu bez zásoby dobrých skutků je jako ten, kdo chce přeplout oceán bez veslice.
 

VERŠE, KTERÉ ROZPLAKALY IMÁMA AHMEDA

 Jednou přišel za imámem Ahmedem ibn Hanbel رحمه الله, který byl v té době nejvýznačnějším učencem ahlu s-sunna we l-džemá'a, nějaký muž a zeptal se ho: „Pověz, imáme, jaký je tvůj názor na poezili?“

JAK 'ALÍ IBN ABÍ TÁLIB رضي الله عنه POPSAL SVÉHO PÁNA ČTYŘICETI ŽIDŮM

 An-Nu'mán ibn Se'ad1 vyprávěl:

STŘEDOVĚKÝ PŘÍBĚH O HLEDÁNÍ PRAVDY

Autor středověkého arabského spisu Tuhfetu l-'aríbi 'alá ahli s-salíb, původem Katalánec z Mallorky býval katolickým bohoslovcem v Bologni a dosáhl dokonce funkce biskupa. V Janově evangeliu ale nalezl toto:

BYL JSI VDĚČEN SVÉMU PÁNU?