Rekáik

JAK BÝT NEZÁVISLÝ NA LIDECH

Hátim al-Balchí byl znám svou skromností, bohabojností a odříkáním.

Když přišel do Bagdádu, přál si setkat se s imámem Ahmedem ibn Hanbelem. Imám Ahmed jej přijal a uvítal jej.

Poté, co s ním strávil nějaký čas, se jej imám Ahmed zeptal: "Pověz mi, Hátime, jak se stát nezávislým na lidech?"

BEDUÍNOVA RADA CHALÍFOVI

 Jeden beduín přišel k chalífovi Hišámu ibn Abdulmelikovi a Hišám mu praví:

"Dej mi radu!"

Beduín odvětil: "Dostačuje Korán, aby lidem radil," načež citoval následující koránské verše:

ALLÁH SE SMILUJ TOMU, KDO ZNÁ SVOU CENU

 Omara ibn Abdul'azíze jednou kdosi zpravil o tom, že jeden z jeho synů si koupil prsten a dal si jej ozdobit drahým kamenem, který stál tisíc stříbrných dirhamů.

Napsal mu a poslal dopis, ve kterém mu vzkázal: "Byl jsem zpraven o tom, že jsi si koupil do svého prstenu drahokam, který stál tisíc stříbrných dirhamů. Okamžitě ho prodej a těmito penězi nakrm tisíc hladových a chudobných.

BÍDNÁ TO MOC, KDYŽ NESTOJÍ ANI ZA HLT VODY!

 Ibnu s-Semmák jednou přišel k chalífovi, který se zrovna vracel z lovu ryb. Neměl tam ani pohár vody, aby se napil. Když se vrátil na svůj dvůr, přikázal svým sluhům, aby mu přinesli pohár pitné vody, aby se napil.  Na podruhé mu sluha pohár donesl a v tom přišel Ibnu s-Semmák a pohár mu vytrhl, řka:

"Při Alláhu, kdybych ti tuto vodu nedal, kolik bys byl ochoten za ni dát?"

NECHŤ NIKDO Z VÁS NEJDE S DAVEM

 Abdurrahmán ibn Jezíd zaznamenal, že ‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه pravil:

JAK A PROČ PŘIŠLA VOJSKA ISLÁMU

 Chvála Alláhu, který nám dal uvidět a poznat světlo islámu, požehnání a mír Poslu jeho, který vychoval nejlepší generaci lidstva, se kterou je Alláh spokojen.

Sahábové, nechť je s nimi Alláh spokojen, říkávali:

POSTŮJ A ZAMYSLI SE

Postůj a zamysli se nad jímavými slovy moudrých mužů této ummy. Přemýšlej a očišťuj svou duši, Alláh nechť ti dá dobra:

Abdulláh ibn Abbás, nechť je s ním Alláh spokojen, upozornil: "Věru špatný čin začerňuje tvář, zatemňuje srdce, oslabuje tělo a zkracuje obživu a způsobí zášť v srdcích ostatních.

RADA CHALÍFY ALÍHO IBN ABÍ TÁLIBA KUMEJLU IBN ZIJÁDOVI

Kumejl ibn Zijád[1] vyprávěl:
 
„'Alí ibn Abí Tálib mne chytil za ruku, odvedl mne směrem k poušti a když jsme tam došli, sedl si na zem, zhluboka se nadýchl a pravil:
 

DESET, ZE KTERÝCH NENÍ PRAŽÁDNÉHO UŽITKU

 Šejchu l-islám Ibn Kajjím al-Džewzíjja pravil:

ČÍM ISLÁM VÍTĚZÍ

 1. Chálid Ibnu l-Welíd poté, co Byzantincům obsadil levantské město Hawwárín, táhl na Merdž ar-Rahít, místo obývané arabskými křesťany z kmene Ghassán. Bez větších problémů jej dobyl a získal mnoho kořisti. Muslimové zde zajali mnoho lidí. Abú Chazradž al-Ghassání vyprávěl od svojí matky, která byla mezi těmito zajatci z tohoto dne dobytí Merdž ar-Rahítu, následující: