Rekáik

BYZANTSKÝ VELVYSLANEC UMLČEN MUSLIMSKÝM CHLAPCEM

 

SELEF O MLUVENÍ A MLČENÍ

Fudajl ibn ‘Ijád pravil: „Pokud zmíníš někoho ze stvoření (tj. když začneš pomlouvat někoho z lidí), pak vzpomínej Alláha Nejvyššího. Vzpomínání Alláha Nejvyššího je lékem na vzpomínání Jeho stvoření.”

SELEF O ODLOUČENÍ SE OD LIDÍ

Bylo řečeno: „Stáhnout se do ústraní před masami lidí je podobou mravní dokonalosti.”

S JAKOU JSI VSTAL DNES RÁNO?

Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه byl tázán: „S jakou jsi dnes ráno vstal?”

Odpověděl: „Dnes ráno jsem vstal jako ponížený služebník Všemohoucího Pána. Vstal jsem jen podle Jeho příkazu.

SELEF O BOHABOJNOSTI A HŘÍCHU

Omar ibn ‘Abdul‘azíz رحمه اللهříkával: „Nikdo nedosáhne úrovně bohabojnosti, dokud se nezprostí jakéhokoli činu, či slova, které by jej uvedlo do rozpaků na tomto, či na onom světě.

SELEF O UPŘÍMNOSTI A POKRYTECTVÍ

Fudajl ibn ‘Ijád pravil „Věřící pěstuje datlovník, ale obává se, že vyroste trní. Avšak pokrytec pěstuje trní a očekává úrodu datlí!

SELEF O TOMTO SVĚTĚ A JEHO LÁKLADLECH

Málik ibn Dínár pravil: „Vyvaruj se čarodějníka, který ošálí srdce učených, odváděje je od Vznešeného Alláha, tedy od tohoto světa. Jeho pravá podstata je ještě ohavnější, nežli čarodějnictví, se kterým přišli Hárút a Márút, protože jejich čáry rozdělovaly manžela od manželky, zatímco tento svět rozděluje služebníka od jeho Pána.

SELEF O LIDECH A VZTAZÍCH MEZI LIDMI

Bekr ibn ‘Abdulláh al-Muzení pravil:

JAK JAHJÁ IBN MU'ÁZ POPSAL CHARAKTER MUSLIMA

Jahjá ibn Mu'áz, Alláh s ním budiž spokojen, v jedné ze svých promluv popsal charakter věřícího člověka takto:

PROTO ALLÁH NEVYSLYŠÍ VAŠE PROSBY

Lidé se zeptali Ibráhíma ibn Adhema, proč jejich prosby nebývají Alláhem vyslyšeny:

"Prosíme Alláha, obracíme se k Němu s prosebnými modlitbami, ale bez výsledku."

Ibráhím ibn Adhem odpověděl:

"Protože vaše srdce zemřela, co se týče deseti věcí:

1. Uznali jste Alláha, ale nevykonáváte své povinnosti vůči Němu.