Rekáik

DŽA'FER IBN ABÍ TÁLIB A NEGUS, HABEŠSKÝ VLÁDCE

 Al-Kelbí zaznamenává od Ibn Abbáse, že když Dža’fer ibn Abí Tálib a jeho druhové přesídlili do Habeše a usadili se tam a poté, co Boží Posel přesídlil do Medíny, načež následovala bitva u Bedru, svolali Kurajšovci setkání do Dár an-Nedwa, kde řekli:

ČTYŘICET SVĚTSKÝCH UŽITKŮ ZA ODVRŽENÍ HŘÍCHU

Velký učenec Ibn Kajjím al-Džawzíjja, budiž k němu Alláh milostiv, zmínil mnohostranný prospěch na tomto světě, který člověku plyne ze zanechání hříchu ještě předtím, než bude tento poctěn nekonečnou odměnou od Alláha na onom světě:

ZNAKY LIDÍ ŠTĚSTÍ A LIDÍ BÍDY

Mezi znaky lidí štěstí a radosti je, že kdykoli vzroste znalost uctívajícího, jeho pokora a milost vzroste také. Kdykoli zintenzivní své uctívání, jeho strach a bohabojnost vzroste. Kdykoli vzroste jeho věk, jeho hrabivost ochabne. Kdykoli jeho bohatství vzroste, s ní vzroste i jeho štědrost a ochota k dobročinnosti. A kdykoli vzroste jeho status, prestiž a pozice, je tím blíže k lidem, plní jejich přání a je před nimi skromný.

PŘEHLÍŽET POKLESKY SVÝCH BRATŘÍ

 Z charakteristik zbožných předků této ummy bylo i přehlížení chyb a poklesků svých bratří. Užívali a dodržovali vazeb bratrství navzdory tomu, co se mezi nimi stalo a přihodilo ve slovu i činu. To činili ze své upřímnosti vůči Alláhu Nejvyššímu a ze strachu před Ním. Proto dodržovali Jeho příkazy o ustavení bratrství v Jeho jménu.

RADA SYNOVI, JAK SE STÁT MEZI LIDMI VÁŽENÝM

 Háfiz Abú Hátim Muhammed ibn Hibbán řekl:

POUČNÁ SLOVA SELEF O NAUCE, ZNALOSTI A JEJÍM HLEDÁNÍ

Al-Azdí, budiž mu Alláh milostiv, vypráví: „Ptal jsem se Ibn ‘Abbáse, nechť je s ním Alláh spokojen, na džihád. Řekl: „Chceš vědět, co je lepší, než to? Postav mešitu a vyučuj v ní o povinnostech, sunně a porozumění náboženství.[1]

OMAR IBN 'ABDUL'AZÍZ O ČINU BEZ ZNALOSTI

 At-Taberí uvádí od Abdurrahmána ibn Mehdího, že řekl Sufján, že Omar ibn Abdul’azíz pravil:

RADY CHALÍFY OMARA IBN 'ABDUL'AZÍZE

At-Taberí ve své Historii uvádí na autoritu Abdulláha ibnu l-Fudajla a jeho otce, který se dozvěděl, že Omar ibnu l-‘Abdul’azíz napsal armádě Sýrie následující:

POSLEDNÍ KÁZÁNÍ OMARA IBN 'ABDUL'AZLÍZE

  Podle Abdulláha ibn Bekra ibn Habíb as-Sahmího:

POLÍČEK OD UČENCE

Byl jednou jeden mladík, který nadlouho odešel do cizí země, aby tam studoval. Když se vrátil, ptal se rodičů na islámského učence, nebo nějakého jiného odborníka, který by mu zodpověděl jeho tři otázky. Jeho rodiče nakonec nějakého takového islámského učence našli.