Rekáik

IMÁM ABÚ HANÍFA A CHÁRIDŽOVCI

Když se v Kúfě objevili cháridžovci, zadrželi a udeřili na imáma Abú Hanífu, jednoho z největších islámských učenců všech dob, známého svou obrovskou znalostí, výtečnými řečnickými schopnostmi a brilantním úsudkem. 

Pohrozili mu: „Kaj se, ó šejchu, z nevíry!“

Imám Abú Hanífa, Alláh mu budiž milostiv, na to pravil: „Kaji se před Alláhem z nevíry.

MUSLIMSKÝ SOUDCE NA DVOŘE U BYZANTSKÉHO CÍSAŘE

Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja uvádí:

IMÁM AŠ-ŠÁFI'Í NA NÁVŠTĚVĚ U IMÁMA AHMEDA

Imám Ahmed se hojně zmiňoval své manželce o tom, jak skvělým učencem je jeho učitel imám aš-Šáfi'í. Vyprávěl jí častokrát o šíři a hloubce jeho znalostí, o jeho bohabojnosti a zbožnosti. Imám Ahmed jednou pozval imáma aš-Šáfi'ího na návštěvu k sobě domů. Když přišel čas povečeřet, imám aš-Šáfi'í se dosyta najedl a potom odešel do pokoje pro hosty.

Manželka imáma Ahmeda se ráno zeptala: „Ahmede, to je ten aš-Šáfi'í, o kterém jsi mi tolik vyprávěl?“

TŘI ŘEKY PRO HŘÍŠNÍKY

Pravil imám Šemsuddín Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله:

„Pro hříšníky existují na tomto světě tři řeky, které je očišťují od hříchu. A pokud jim tyto tři řeky nevystačí, potom budou muset být očištěni pekelným Ohněm v Den Soudu:

1. První řekou je řeka upřímného pokání.

2. Druhou řekou je řeka dobrých činů potápějících hříchy, které je obklopují. 

KDYŽ OVCE ZBLOUDÍ OD STÁDA ...

Obyvatelé irácké metropole vyprávějí, že poté, co mongolský chán Hülegü roku 656 hidžry/ 1258 kř. éry dobyl Bagdád, jeho dcera jednou město navštívila a prohlížela si ho. Všimla si, že se lidé shromáždili okolo jistého muže.

„Kdo to je?“ zeptala se.

Odpověděli: „To je jeden z muslimských učenců.“ 

Nařídila tedy, aby ho přivedli k ní a poté, co před ní stanul, se ho zeptala: „Cožpak vy nevěříte v Boha?“

JAK SELEF NAHRAZOVALI SVÉ POKLESKY DOBRÝM ČINEM

Žádní lidé nejsou dokonalí a nikdo se neubrání pochybením. Pokud by byli lidé bezchybnými a dokonalými, už by nebyli lidmi. Byli by anděly. Totéž platilo i pro naše zbožné předky. Jenže rozdíl mezi nimi a námi spočíval v tom, jak se stavěli ke svým pokleskům a s jakou péčí dbali na to, aby i to nejdrobnější a nejnepatrnější své zaváhání nahradili co největším množstvím dobrých činů.

VÍTĚZOVÉ ZÁVODU V DOBRÝCH SKUTCÍCH

Vznešený Alláh pravil:

DOPIS KAŽDÉMU MUSLIMOVI: NEMLČTE O ZLU, KTERÉ OKOLO SEBE VIDÍTE

Šejch Hammed ibn 'Atík napsal dopis, ve kterém se obracel na všechny muslimy. Zní takto:

SEDM KRÁTKÝCH PŘÍBĚHŮ ZE ŽIVOTA SELEF

 MATČINA RADA SYNOVI

 
Al-Džáhiz své knize al-Bejánu we t-tebjín uvádí, že Abán ibn Teghallub jednou prošel okolo nějaké ženy, která vyprovázela svého syna na cestu.

SRDCE JE VELITEL A OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA JSOU JEHO VOJSKEM

Abú Hurejra رضي الله عنه pravil: „Srdce je velitel, zatímco ostatní orgány jsou jeho vojskem. Kdykoli tedy bude vládce dobrým, bude dobré i jeho vojsko, avšak pokud se vládce stane zkaženým, stane se i jeho vojsko zkaženým.1