Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO V ČINECH POKORNOSTI ALLÁHU

Islám byl uzákoněn s cílem vyvést lidi z následování svých vlastních tužeb a stanou se dobrovolně Božími služebníky, kterýmižto jsou tak jako tak. Alláh nás stvořil jedině proto, abychom Jej uctívali a abychom svůj život na tomto světě přivedli do souladu s Jeho nařízeními, příkazy a zákazy:

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ: SELEFÍJSKÁ DA’WA RESPEKTUJE OSTATNÍ USKUPENÍ

Povím pravdivé slovo, po kterém se nebude žádný muslim moci přít poté, co mu byla vyjasněna pravda.

JAK VYTRVAT NA CESTĚ SELEF

 Označení selefu s-sálih, tj. zbožní předkové, se vztahuje na první tři generace muslimů:

OBJASNĚNÍ POJMU GHAJB - NEPOZNATELNÉ, NEVIDITELNÉ

Rozdíl mezi lidmi leží ve víře v neviditelno. Zde se liší věřící a nevěřící. Ti, kteří věří v neviditelný svět jsou, na základě toho, co řekl Bůh a Jeho Posel صلى الله عليه و سلم věřící a jsou nad těmi, kteří věří jen tomu, co sami vidí. To je první charakteristikou bohabojných:

VÍRA V BOŽÍ PŘEDURČENÍ DOBRÉHO I ZLÉHO

Posel صلى الله عليه و سلم jí vzpomíná v hadísu o Džibrílovi zvlášť, aby potvrdil její důležitost. Avšak ona je nedělitelná od víry v Boha. Řekl Ibn Abbás: „Víra v osud je systém tewhídu“ – tj. pokud někdo popře osud – kader, poškodil, či narušil celý ímán. Bez víry v osud je celá víra neplatná.

KDE SKONČÍ TI, KTEŘÍ ZEMŘELI JAKO DĚTI?

Tato otázka v sobě zahrnuje dvě podotázky: 1. Jaký je osud a konec dětí muslimů? 2. Jaký je osud a konec dětí nevěřících.

PEKLO, JEHO PODOBA, TRESTY V NĚM A JEHO OBYVATELÉ

Na rozdíl od Ráje, zde se nám nejprve vybaví ohromný a převeliký oheň, ve kterém se lidé budou navěky smažit. Peklo je takové, ale je ještě i mnohem strašnější a krutější.

UZŘENÍ ALLÁHA V DEN SOUDU

 Každý, kdo věří v Boha a bojí se Jej, horoucně si přeje svého Pána vidět. Korán i sunna nám ukazuí, že věřící svého Pána skutečně uvidí, tak jasně, jako je vidět měsíc v úplňku. To znamená jasně a bez těžkostí.

RÁJ, JEHO PODOBA, UŽÍVÁNÍ V NĚM A JEHO OBYVATELÉ

 První, co nás napadne, řekne-li se Ráj, je užívání v něm, klid duše, krása rajských rozkoší, húríje[1], řeky medu, mléka a vína, které neopíjí, hedvábí a brokát atd. Ráj je takový, ale nejen takový.

POJEM DUŠE V ISLÁMU

Motto:

Člověče, nemůžeš si pozměnit dobu určenou, ani nemůžeš ztratit svou obživu a ani vzít obživ druhému! K čemu tedy mučivé honění se a zabíjení duše?! Nejlepší je zlatý střed ve všem. Člověk je neustále mezi třemi. Mezi pokušením, které přichází, blahodarem, který pomíjí a smrtí, která to vše odnese pryč.