Islám a pseudo-islám

INOVACE TÝKAJÍCÍ SE HADŽDŽE, JEHO OBDOBÍ A JEHO OBŘADŮ

Z důvodu toho, že mnoho lidí nezná inovace (arab.bida‘ بِدَعٌ, sg. bid’a بِدعَةٌ) vykonávané počas poutních obřadů, návštěvy Mekky, Medíny a případně al-Aksá v Jeruzalémě, rozhodl jsem se o nich pojednat, aby do nich nikdo neupadal.

UČENCI SUNNY O TOM, KDO OPUSTÍ AUTENTICKÝ DŮKAZ TEXTU VE PROSPĚCH NÁZORU UČENCE

Ibn Abbás, nechť je s oběma Alláh spokojen, pravil: „Kamení na vás bude padat z nebe! Já říkám: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil“ a vy říkáte: „Abú Bekr a Omar, nechť je s nimi Alláh spokojen, řekli!

HLAVNÍ DŮVOD SEJITÍ Z PŘÍMÉ CESTY JE PŘEHÁNĚNÍ

Nejnebezpečnějším důvodem sejití na scestí je přehánění (arab. ghulú).

INOVACE V MĚSÍCI RAMADÁNU

 Měsíc Ramadán je prostředkem k získání bohabojnosti. Ta spočívá především v dodržování toho, co Alláh přikázal a oddálení se od všeho, co zakázal, chtěje tím spokojenost Boží. Tím, co bylo zakázánov Ramadánu i mimo něj,  je i inovace, tj. bid’a.

VĚŘIT, ŽE COKOLI, CO URČITÁ OSOBA ŘÍKÁ, JE SPRÁVNÉ A ŽE COKOLI, CO DOTYČNÝ NEŘÍKÁ, JE NESPRÁVNÉ

Jednou z podob neštěstí, které zasáhly lid v dnešní době je bigotnost a fanatizmus. Odráží se ve vztahu k lidem, kteří skupinu jiných lidí významně ovlivnili.

BLUDNÁ UČENÍ ADNANA OKTARA (HARUN YAHYA)

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu jeho.

HIZBÍJSKÉ PŘÍSTUPY K ISLÁMSKÉ OSVĚTĚ JSOU OČIVIDNÝMI FALEŠNÝMI MODLAMI

 Ctěný šejch ‘Ubejd al-Džábirí řekl:

JAK ŠEJTÁN PODPORUJE MODLOSLUŽEBNÍKY

 O praktikách mnohých modloslužebníků (arab. mušrikún) pravil imám Ibn Tejmíjja, budiž mu Alláh milostiv:

BLUDNÁ VÝZVA SEKTY ŠU'ÚBÍJJA

Ve jménu Alláha Milostiplného Smilovného, Požehnání a mír jeho Poslu.
Toto je výzva proti heretikům šu’úbíjje, kteří upírají lidem jejich Alláhem zaručené přednosti a poskvrnili svými bludy islámskou výzvu v nearabských zemích.
Alláh zjevil:

SEKTA NUSAJRÍJJA - O BLUDECH ALEVITŮ

Nusajríjja (nebo někdy také ‘alewíjja, v historických pramenech též chasíbíjja, namíríjja) je odštěpeneckou odnoží ší’itské frakce ismá’ílíjja. Nusajrité sami sebe ve svých pramenech označují jako „al-muwehhidún“ – tj. stoupenci Jedinosti Boží a „taríka“ – cesta, nebo řád.