Islám a pseudo-islám

HLAVNÍ DŮVOD SEJITÍ Z PŘÍMÉ CESTY JE PŘEHÁNĚNÍ

Nejnebezpečnějším důvodem sejití na scestí je přehánění (arab. ghulú).

INOVACE V MĚSÍCI RAMADÁNU

 Měsíc Ramadán je prostředkem k získání bohabojnosti. Ta spočívá především v dodržování toho, co Alláh přikázal a oddálení se od všeho, co zakázal, chtěje tím spokojenost Boží. Tím, co bylo zakázánov Ramadánu i mimo něj,  je i inovace, tj. bid’a.

VĚŘIT, ŽE COKOLI, CO URČITÁ OSOBA ŘÍKÁ, JE SPRÁVNÉ A ŽE COKOLI, CO DOTYČNÝ NEŘÍKÁ, JE NESPRÁVNÉ

Jednou z podob neštěstí, které zasáhly lid v dnešní době je bigotnost a fanatizmus. Odráží se ve vztahu k lidem, kteří skupinu jiných lidí významně ovlivnili.

BLUDNÁ UČENÍ ADNANA OKTARA (HARUN YAHYA)

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu jeho.

HIZBÍJSKÉ PŘÍSTUPY K ISLÁMSKÉ OSVĚTĚ JSOU OČIVIDNÝMI FALEŠNÝMI MODLAMI

 Ctěný šejch ‘Ubejd al-Džábirí řekl:

JAK ŠEJTÁN PODPORUJE MODLOSLUŽEBNÍKY

 O praktikách mnohých modloslužebníků (arab. mušrikún) pravil imám Ibn Tejmíjja, budiž mu Alláh milostiv:

BLUDNÁ VÝZVA SEKTY ŠU'ÚBÍJJA

Ve jménu Alláha Milostiplného Smilovného, Požehnání a mír jeho Poslu.
Toto je výzva proti heretikům šu’úbíjje, kteří upírají lidem jejich Alláhem zaručené přednosti a poskvrnili svými bludy islámskou výzvu v nearabských zemích.
Alláh zjevil:

SEKTA NUSAJRÍJJA - O BLUDECH ALEVITŮ

Nusajríjja (nebo někdy také ‘alewíjja, v historických pramenech též chasíbíjja, namíríjja) je odštěpeneckou odnoží ší’itské frakce ismá’ílíjja. Nusajrité sami sebe ve svých pramenech označují jako „al-muwehhidún“ – tj. stoupenci Jedinosti Boží a „taríka“ – cesta, nebo řád.

MUSLIMOVÉ S PŘÍVLASTKEM

 

SEKTA HABEŠÍJA

Toto krátké objasnění následuje po několika dotazech ohledně sekty zvané habešíja. Vzpomeneme některá historická fakta a nejzávažnější a nejcharakterističtější odchylky učení této sekty od věrouky a právní vědy ahl sunna we l-džema'a.